Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Mi a Szcientológia?

Magyarországon ez a leggyakoribb kérdés, amelyet a Szcientológiával kapcsolatban feltesznek. A világ néhány tekintélyes vallási szakértője megvizsgálta a kérdést, és meg is találta rá a választ.

A Szcientológia egy új vallás, és mint ilyen, természetes, hogy sok embernek kérdései vannak róla. Az új vallások természetesen elméleti kihívást jelentenek bármelyik komoly vallásszociológusnak. A terület néhány nemzetközi szakértője elfogadta a kihívást, és az eredményeket, amelyeket elmélyült és szisztematikus kutatás előzött meg, egy könyvben adták közre: „Szcientológia, egy mai vallás elmélete és gyakorlata” címmel. Most ebből közlünk néhány részletet.

Urbano Alonso Galan professzor, a filozófia tudományok doktora, teológiában cum laude képesítéssel szerzett diplomát a Gregorian Egyetemen, továbbá a Saint Bonaventure Egyetemen a Pontifikációs fakultáson, Rómában. A Vatikán által vezetett ökomenikus kongresszusokon kiegyensúlyozó szerepe volt a felek között, ezért XXIII. János pápával és VI. Pálpápával tárgyalt együtt a Vatikán vallásos ügyeiben.

Az utóbbi években némi vita alakult ki a Szcientológiát illetően Európa egyes körzeteiben, különösen Németországban, mivel úgy látszik, néhányan félreértelmezik e vallási csoport valós társadalmi szándékait.

Annak a szemszögéből, aki ismeri az ottani filozófiát és vallást, ez nem vitás kérdés, hanem könnyű megérteni, hogy a vallásos jelenség ismeretének hiánya és e jelenség sokféle lehetséges megnyilvánulása alaptalanul vezethetnek ellenséges érzületű és hajthatatlan magatartásokhoz.

Ezért döntöttem úgy, hogy ebben a jelentésben közzéteszem következtetéseimet a Szcientológia vallásáról, arról a vallásról, amelyet több éven át tanulmányoztam, formai aspektusokból (írások, könyvek és filozófia) és a legköznapibb aspektusaiból egyaránt (szertartások, belsõ és külsőszervezet, vallási szabályok gyakorlása és közösségi tevékenységek), ami országunkban és más országokban is (Franciaország és Dánia)…

Filozófiai és hitelvi aspektus

A Szcientológia L. Ron Hubbard munkáin alapul. A szcientológusok a vallás írásainak egyedüli forrásaként a filozófus és humanitárius L. Ron Hubbard munkáit és kutatásait ismerik el.

A Dianetikával (lásd: Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya, 1950) indulva, a Szcientológia fejlődése nagy hasonlóságokat mutat a vallások többségéhez, beleértve a kereszténységet, a zsidó vallást, az iszlám vallást és a buddhizmust. A történetét az „alapvető filozófiai igazságok” felfedezése, illetve rendszerezett kinyilatkoztatása jelenti, amely lépésről lépésre halad, és egy teljes hitelvi rendszer felépüléséhez vezet…

L. Ron Hubbard az életet nyolc alapvető megnyilvánulására osztotta fel, amelyek közül mindegyik egy-egy impulzust jelent a személy túlélése felé, és ez a jobbulás célja felé irányuló életert jelenti. Ezeket ő a „nyolc dinamikának” nevezte azon az alapon, hogy ezek az élet dinamikai impulzusait jelentik.

Az első dinamika a személynek mint önmagának a túlélése felé irányuló impulzus.

A második dinamika a szexuális értelemben vett túlélés felé irányuló impulzus: a házaspár, a család, valamint a gyerekek gondozása és nevelése.

A harmadik dinamika a csoportok túlélésének, vagy a csoportként történő túlélés impulzusát jelenti, beleértve azokat a csoportokat (barátok, szakma, klub, nemzet) is, melyekben az egyén egy részt alkot.

A negyedik dinamika az emberiség túlélésének vagy az emberiségként történő túlélés impulzusát jelenti.

Az ötödik dinamika az élő fajok (állatok, növények) túlélésének vagy az élőlényként való túlélés impulzusát jelenti.

A hatodik dinamika a fizikai világegyetem túlélésének vagy a fizikai világegyetemként történő túlélés impulzusát jelenti.

A hetedik dinamika a szellemi lények túlélésének vagy a szellemi lényként történő túlélés impulzusát jelenti.

A nyolcadik dinamika a végtelen túlélésének vagy a végtelen részeként való túlélés impulzusát jelenti. A Szcientológusok számára ez a Legfelsőbb Lény vagy az Isten dinamikája.

Az életnek e nyolc megnyilvánulásában találhatók azok a területek, amelyeken a személynek lelkileg előre kell haladnia, és amelyeken a lelki, szellemi jobbulás elérése érdekében cselekednie kell olyan etikai viselkedést fenntartva, amely nem árt a dinamikáknak. A jót és a rosszat a szcientológusok azon előny és kár függvényében határozzák meg, amelyet azok a dinamikáknak okoznak. Az abszolút jó az lenne, amely valamennyi dinamikán segít, az abszolút rossz pedig az, amely valamennyinek árt. Természetesen lennének a jónak és a rossznak olyan közbenső pontjai is, amelyek egy emelkedő/ereszkedő skálán helyezkednének el, annak függvényében, hogy az egyes dinamikáknak mekkora előnyt vagy kárt okoznak. Számításba kellvenni, hogy valamennyi dinamika ugyanolyan fontos (Lásd: Bevezetés a Szcientológia etikába)…

Vallás-e a Szcientológia?

Az én nézőpontomból – lévén teológus és filozófus, aki a Szcientológia vallást annak írásaiban és gyakorlataiban egyaránt tanulmányoztam – határozottan meg tudom erősíteni, hogy a Szcientológia a szó legteljesebb értelmében vallás.

Amit a Szcientológia vallás hiteinek és gyakorlatainak vizsgálatakor fellelhetünk, az a hitek komplex tömege által egyesített, a végtelent, a szentet kereső, és az embert az istenivel megfelelő kapcsolatba helyezni törekvő személyek közössége.

Egyetlen vallás sem létezhet etényező nélkül, amelyet a szellemi valóság felé irányuló specifikus viselkedés jellemez. Úgy látszik, hogy a Szcientológia kifejezetten a túlélés és az üdvözülés ténye körül forog, mely fogalmakról Xavier Zubiri világosan kifejtette, hogy elválaszthatatlan tantételek akármelyik vallás gyakorlatában. Az Istennel való társulás vagy annak elmaradása semmiképpen sem változtatja meg e tapasztalás valóságát. Ez az eset nem áll fenn a Szcientológiánál, mert a szcientológusok megerősítik az Isten és a végtelen keresését a nyolcadik dinamikájukban, bár nem magasztalják őt. Valójában az egyik vádpont, amely leginkább elkülöníti az iszlámot a katolicizmustól, az,hogy az utóbbi – amint a muzulmánok mondják – a folytonos reformjai után is hagyja magát a bálványimádás által sodorni.

A Szcientológia gyökerei (a buddhizmus és a Védák) már rámutatnak arra, hogy az ember csak önmaga teljes ismeretén keresztül kezdheti megismerni és szeretni Istent.

Mivel a vallás egyetemes impulzus, amint azt az ökumenikusok állítják, az embernek nem szabad elfelejtenie, hogy magának a katolicizmusnak is a formálódás hosszú szakaszán, továbbá a válságok és reformok folyamatos történelmén kellett keresztülmennie, mire végre elfogadták azt a „végleges formát”, amelyet ma ismerünk. A zsidó vallás és a buddhizmus hasonló szakaszokon haladt keresztül, és ez sokkal hosszabb időtartamot vett igénybe, mint az a néhány év, amely alatt a Szcientológiának teljesen szervezett formába és külsőbe kellett formálnia magát.

A Szcientológia világos szembenállása a pszichológia és a pszichiátria azon „tudományos” tantételeivel, amelyek tagadják az ember jóságát – amit a Szcientológia hangoztat -, még inkább megszabadítja ezt a vallást mindenféle zavartól. A Szcientológia az embernek csak a szellemi lényegét, a veleszületett jóságát, a halhatatlanságát és mint végső célt, a végtelenségnek a keresését értékeli.Az újdonság itt az, hogy a Szcientológia vallást az alapítója olyan ismeretek és gyakorlatok halmazaként alakította ki, amelyek az embert e célok felé irányítják. Ennek a „terápiára” vagy „gyógyításra” tett kísérletekkel való összetévesztése a gyengén dokumentált vélemények felületességének tulajdonítható.

Csak egy teljes és jóhiszemű vallás erősítheti meg és tarthatja fenn ezeket a feltevéseket, miközben egy sor hitelvet, tantételt, gyakorlatot, rítust, struktúrát és célt teremt meg a lélek üdvözülése céljából. A valláson kívül ez más területnek nem lehet része, és a Szcientológia vallás.

– – –

Dr. Frank K. Flinn vallástudományi docens a Washington Egyetemen, az USA-ban, 1962 óta vizsgálja az újonnan alakuló vallá-sokat. Korábban, a Harvard Teológiai Iskola végzettjeként haladó szintű vallásos tanulmányokat folytatott, és Kanadában, az Ontario városbeli Windsor Egyetemen a Vallástudományi Tanszék vezető professzora volt.

„… habozás nélkül kijelenthetem, hogy a Szcientológia Egyház hiteles, komoly vallást alkot. Rendelkezik a világon ismert vallások lényeges ismérveivel:

1) jól definiált hiedelemrendszer,

2) mely vallási gyakorlatokhoz vezet (pozitív és negatív magatartási normák, vallási rítusok és ceremóniák, aktusok és szertartások), és

3) amely a hívők tömegét azonosítható vallási közösségbe tömöríti, mely jól elkülöníthető az egyéb vallási közösségektől.”

„[…]Hubbard úrnak a Dianetikával és Szcientológiával foglalkozó művei alkotják a Szcientológia Egyház szent iratait. Ezen művek jelentős része a szcientológusok által auditálásnak nevezett technológiáról szólnak; valamint arról, hogy hogyan lehet megszervezni és szolgáltatni az auditálási eljárást és az auditorok képzését. Már maga az a tény, hogy L. Ron Hubbard művei ilyen mértékben az auditálásra és a képzésre összpontosítanak, meggyőzhet bármely vallástudóst, hogy a Szcientológia Egyházban ezek a vallási tevékenység és a hitgyakorlás legfőbb formái.”

„Mint összehasonlító vallástudós, habozás nélkül kimondhatom, hogy az auditálás és képzés alkotja a Szcientológia hitrendszeréből fakadó fő vallásgyakorlati formát. Másodszor, azok a helyek, ahol a hívőket auditálásban és képzésben részesítik, azok egyértelműen a Szcientológia imaházai.”

– – –

Alejandro Frigerio, az Argentín Katolikus Egyetem Szociológia tanszékének docense, a posztgraduális képzés területén dolgozik. 1982 óta széles körben publikált cikkeket a vallás témájáról Argentína, Brazília és az Egyesült Államok tudományos folyóirataiban.

„A Szcientológia szolgáltatások arra törekednek, hogy az egyént egy olyan szintre emeljék, ahol képes lesz elrendezni saját életének tényezőit és meg tudja oldani a problémáit. A Szcientológia szerint az élet feszültségei arra késztetik az egyént, hogy figyelmét az anyagi világ felé fordítsa, és ezáltal csökken a tudatossága a saját szellemi természetét és a környezetét illetően. A tudatosság csökkenése azzal jár, hogy egyre több probléma jön létre, például nehézségek a másokkal való kapcsolatokban, szenvedés, betegség és boldogtalanság. A Szcientológiának az a célja, hogy visszafordítsa az önismeret és öntudat szintjének csökkenését, és felébressze az egyént, növelje a tudatosságát, a szabadságát, rehabilitálja a tisztességre és cselekvésre való eredendő képességét. Azok az egyének, akik tudatosabbak, éberebbek, nagyobb megértésre képesek, jobban tudják kezelni az életük dolgait. A Szcientológia auditálása és tanítása révén az emberek felismerhetik, hogy az élet valami értékes dolog, és képessé válnak arra, hogy elégedettségben és harmóniában éljenek másokkal.

A Szcientológia azt hirdeti, hogy a gyakorlatain és tanításain keresztül az ember megszabadulhat az olyan fajta szenvedéstől, mint az irracionális félelmek…, nyugodtabbá és kiegyensúlyozottabbá, energikusabbá válhat, javulhat a kommunikációs képessége, ezáltal rendbe hozhatja, újjáélesztheti kapcsolatát másokkal, elérheti céljait, megszabadulhat kétségeitől és gátlásaitól, bizonyosságot és bizalmat szerezhet önmagával kapcsolatban, átélheti a valódi örömet, és pontosan megértheti, hogyan érje el a boldogságot.”

„[…] Megfigyelhető tehát, hogy mint a legtöbb vallási intézmény, a Szcientológia Egyház is úgy véli, hogy hitelveinek terjesztése, a szertartásaiban való részvétel, a végső valóság közvetlen átélése és fő tantételeinek ismerete hatással lesznek hívei mindennapi életére. Ezek a következmények magukban foglalják a saját életük kezelésére irányuló képesség fejlődését, képességeik tökéletesedését, továbbá a nagyobb hajlandóságukat és képességüket mások megsegítésére.

Összegzésképpen megjegyezhető, hogy a Szcientológia Egyház elvárja, hogy hívei vallásos személyek legyenek abban az értelemben, amelyet a vallás analitikai definíciói kölcsönöznek e kifejezésnek: keretet szolgáltat arra, hogy a hívei osztozhassanak a fő tantételeiben, és úgy véli, hogy azok, akik ebben részt vesznek, közvetlen tapasztalást szereznek a végső valóságról, információkat kapnak hitük elveiről, és a mindennapi életükben megtapasztalhatják ezek következményét. Ennélfogva a vallás analitikai definíciói szerint a Szcientológia Egyház egy vallási intézményt alkot, mivel a híveivel szemben támasztott várakozások annak felelnek meg, amit az ilyen intézmények a vallásos egyénektől elvárnak.”

[Lábjegyzet]

Az „auditálásban” a Szcientológia lelkész – az auditor – a Szcientológia vallás alapigazságait alkalmazza a hívőre abból a célból, hogy rehabilitálják az emberi szellemet. Ezt azért végzik, hogy segítsék a személynek megvizsgálnia saját létezését, és növelni a képességét, hogy szembenézzen azzal, ki is ő és hol is van. Az „auditálás” és az „auditor” kifejezések a latin „audire” – meghallgatni – szóból erednek.

Share :

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp

Magazin cikkek

Megoldás az országos drogproblémára

Magyarországon súlyosbodik a drogprobléma a fiatalok körében, ugyanakkor egyfajta erőfeszítést tapasztalhatunk a megelőzés „gyökeres kiirtására”. Az elsőrendű nemzeti teendő az oktatás és megelőzés szorgalmazása.

Az emberi jogok megóvása mindenki számára

Brüsszel, Belgium (2003. szeptember 17.) – A megnyitóra eljöttek az Európa Parlament különböző, egymástól távol eső politikai irányzatokat képviselő tagjai is. 450-en voltak ott, köztük

Emberi jogi vezetők az intolerancia ellen

A vallásközi emberi jogi koalíció elindítja az új jogvédelmi kezdeményezést Grózli Zoltán cikke Miközben az európai nemzetek azon fáradoznak, hogy lebontsák az etnikai és vallási