Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Háború: mit mondanak a vallások valójában a békéről?

A korban, amelyben a béke már többről szól, mint pusztán a háború hiányáról, háború érte el a „civilizált” világot. Vannak néhányan, akik készek félreértelmezni az időt, a kontextust és a jelentést, csak hogy igazolják más emberek meggyilkolását, elfeledve minden leckét, amit csak a történelem mostanáig tanított.

Mi a vallás?

A vallás olyan társadalmi és kulturális rendszer, amely előre meghatározott viselkedési formákat és rituálékat, erkölcsöt, világnézetet, könyveket, szent helyeket, próféciákat, etikát és szervezeteket foglal magában. Az embereket a természetfeletti világ misztikus vagy spirituális összetevőivel kapcsolja össze. A vallás személyes vagy intézményesített hiedelmek, vallási attitűdök és magatartásformák kombinációja.

A vallások különböző típusai

A világon számos vallás létezik, de ebben a szövegben csak a hét fő vallást tárgyaljuk. Ez a hét legismertebb vallás a judaizmus, az iszlám, a kereszténység, a szikhizmus, a buddhizmus, a szcientológia és a hinduizmus. Megvizsgáljuk az egyes vallások szentírásainak nézeteit a békéről és annak fontosságáról.

Buddhizmus

A buddhizmus az első négy vallással ellentétben nem egy külső Istenben hisz. A buddhisták a személyes megvilágosodásra törekednek, és Buddha tanításait követik, aki egy herceg volt, és aki a megvilágosodást azután érte el, hogy fényűző életéről lemondott. A buddhisták szerint a négy nemes igazságot Buddha fedezte fel.

A béke a buddhizmus szerint a lelki nyugalom belső állapota, amely kifelé árad. A belső nyugalom egy szintjének elérése mindenki számára példaként szolgálhat. A meditáció segített Buddhának elérni a belső nyugalmat, ami arra ösztönözte, hogy a világbékéért dolgozzon.

Kereszténység

A keresztények ragaszkodnak a keresztény hithez. A kereszténység egyike a hét nagy vallásnak. A keresztények a zsidókhoz és a muszlimokhoz hasonlóan egy Istenben hisznek: Istenben, az Atyában, Istenben, a Fiúban és Istenben, a Szentlélekben. Tanulmányozzák a Bibliát, és igyekeznek követni Jézus Krisztus tanításait. A keresztények túlnyomó többsége templomokban imádkozik.

Az Ószövetségben a „béke” meghatározása nagyrészt a teljességre, a teljes egészségre és a teljes jóllétre utal. Isten jótéteményeinek összességére utal, amelyeket a szövetségi közösség egy tagjának adományoz.

Ezt mondja a Biblia a békéről a versekben: „Békességemet nálatok hagyom, békességemet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ teszi. Ne aggódjon a szívetek, és ne rettegjetek.” „Ennek következtében békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, mert hit által megigazultunk.”

Hinduizmus

A hinduizmus, akárcsak a buddhizmus, egy indiai vallás, amely nem monoteista. Inkább olyan hagyományokon és hiedelmeken alapul, amelyeket nem egyetlen személy hozott létre.

A hinduizmus a béke fontosságát hangsúlyozza. A túlvilágról és az üdvösségről szóló vonatkozások miatt a hinduizmusban nemcsak önmagunkban van szükség a békére, hanem rendkívül fontos, hogy másokkal szemben is békésen viselkedjünk.

Iszlám

A muszlimok az iszlám vallást követő emberek. Allah hatalmában hisznek, akinek a neve arabul Istent jelent. Ez ismét egy monoteista hit. A muszlimok betartják az iszlám öt pillérét, olvassák a Koránt, és mecsetekben imádkoznak.

Az iszlámban a békét úgy határozzák meg, mint az engedelmeskedést Allah akaratának, a saríán keresztül, Allah szent és örökkévaló uralma révén, valamint a Dar al-Islam, vagyis az „iszlám háza” kiterjesztését az egész világra. A saría hiányában nincs béke. A muszlimok hisznek abban, hogy a belső béke megszerzésének egyetlen módja az, ha teljesen átadják magukat Allahnak.

Judaizmus

A judaizmus a felsoroltak közül a legkorábbi vallás. A zsidók az egyetlen, mindenható Istenben hisznek, aki az emberekkel egy különleges alkut kötött, amit szövetségnek neveznek. A zsidók annak szentelik az életüket, hogy Isten törvényeit kövessék, és hogy megköszönjék neki az Ő védelmét és irányítását.

A héber Biblia megemlíti a jól ismert „szeresd felebarátodat, mint önmagadat” parancsolatot, amely a judaizmus szent irodalmában mindenütt visszaköszön. Ami azt illeti, a zsidó törvények egyik elsődleges fogalma a békeszeretet és a békére való törekvés.

A judaizmusban a béke nagyon fontos hitvallás. A zsidók a héber „Shalom” kifejezéssel köszöntik egymást, ami azt jelenti, „béke és boldogság”. Ez a boldogság és a jóllét érzését idézi fel. A judaizmusban az ember és Isten közötti, valamint a szervezetek és az egyének közötti békét nagyra értékelik, törekednek rá.

Szcientológia

A szcientológia gyors növekedésének köszönhetően valószínűleg a legújabb világvallásnak tekinthető. A vallást L. Ron Hubbard amerikai író alapította, aki a drogrehabilitáció és az oktatás terén végzett munkájáról is jól ismert. Egyik szépirodalmi könyvében (Háború a Földön) találunk egy nagyon érdekes felhívást a békére.

HALLGASSATOK MEG!!! A lövések és lövedékek poklából,// A harc e káoszából,// Hozzunk békét az értelmetlen harcban.// Miért udvarlunk a háborúnak nevezett szajhának?// Miért csinálunk a Földből egy összetört éjszakát?// Nincs eksztázis a gyilkolásban.// Csak a szeretet teheti az embert készségessé.// Hallgassatok meg harcosok, hallgassatok meg anyák.// Nincs fizetség a lemészárolt testvérekben.
Figyelem, ha értelmetek tisztességes,// hallgassátok meg, amit most hirdetünk.// BÉKE! Ti messzire futó népek. BÉKE!// Hagyjátok el vérrel átitatott öngyilkosságotokat// és maradjatok békében!// Hallgassatok rám!// Ahogy szívetekben szeretetre vágytok, nem halálra!// BÉKE, ezt hirdettük.// Veszekedésnek és harcnak vége kell legyen!// Csak békében gyógyulhat meg ez a Föld.// És most találjatok eksztázist a szeretetben, szeretetben a Föld, mindenki iránt.// A béke istenei most szóltak.// Engedelmeskedjetek!

Szikhizmus

A szikhizmus, amelyet Guru Nanak alapított, egy másik olyan vallás, amely egyetlen Istenben hisz. A szikhek hisznek abban, hogy csak egyetlen Isten van, aki mindenhol és mindenben jelen van.

Nem gondolják úgy, hogy a háború mindig bűnös dolog, de úgy tartják, hogy csak végső esetben szabad alkalmazni. Ahogyan Guru Nanak, Guru Arjan és Guru Tegh Bahadur bemutatták, a békés technikák közé tartozik a vita és az erőszakmentesség.

Következtetés

A vallási tolerancia minden békés közösség fontos eleme, a vallásszabadság pedig olyan globális emberi jog, amit minden országnak meg kell védenie. Létfontosságú, hogy tiszteljük mások vallását is. Senkit sem szabad elítélni, mert mindenkinek joga van hozzá, hogy a saját döntése szerinti hitet kövesse.

Juan Schanzes Gil

Forrás: European Times News

Share :

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp

További hírek